คลิปวิธีการติดตั้งหลังคาชิงเกิ้ลรูฟ

         

         

         

การเตรียมโครงสร้างหลังคา

S__11534348

S__11534357

ภาพการติดตั้งเชิงชาย

S__115343561

ภาพแสดงการติดตั้งสานแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ(รางตะเข้)

S__11534355

การทับซ้อนและแนวรอยต่อแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ

รายละเอียดการติดตั้งครอบสัน

ขั้นตอนการติดตั้งแฟลชชิ่ง ( ด้านที่ชนกำแพง )

ขั้นตอนการติดตั้งหลังคาชิงเกิ้ลรูฟ

145

ขั้นตอนการติดตั้งโลว์สโล๊ป (หลังคาองศาต่ำ 7 – 2 องศา)